Giới thiệu

H?n 10 n?m lm vi?c v tr? thnh thn thi?t v?i cc nh s?n xu?t r??u hng ??u Chu u, nh?ng ng??i sng l?p th??ng hi?u La Bodega lun kht khao ?em v? cho ng??i dng trong n??c nh?ng s?n ph?m r??u ch?t l??ng , mang ??m v?n ho v h??ng v? c?a Chu u. Nh?ng nhn mc La Bodega nh?p kh?u v phn ph?i t?i Vi?t Nam ??u l nh?ng s?n ph?m ??c quy?n, c th??ng hi?u trn ton th? gi?i . Cc lo?i r??u La Bodega phn ph?i c ngu?n g?c ? cc vng , khu v?c v lu ?i v?i truy?n th?ng l?ch s? lu ??i v pht tri?n b?i nh?ng ngh? nhn v? r??u.

Ph?n l?n cc s?n ph?m r??u ???c nh?p kh?u v? Vi?t Nam thng qua La Bodega l nh?ng s?n ph?m r??u ???c ?nh gi cao v?i s? ?i?m ch?m t? t?t ??n tuy?t v?i t? cc chuyn gia v? r??u trn ton th? gi?i. ??c bi?t, c nh?ng lo?i r??u ??c ?o v tuy?t h?o m t c n?i ?u c ???c, c?ng ???c La Bodega ??a v? ph?c v? cho cc khch hng t?i Vi?t Nam.

??n v?i La Bodega , qu khch hng khng ch? ???c l?a ch?n v?i hng tr?m m?u m r??u khc nhau, t? r??u vang ??, vang tr?ng, vang h?ng… ??n cc lo?i r??u champagne h?o h?ng , hay nh?ng lo?i r??u hi?m nh? r??u l? , r??u nh th?… T?t c? cc s?n ph?m c?a La Bodega cung c?p ??u ???c ??m b?o v? ngu?n g?c, ch?t l??ng v gi c? t?t nh?t dnh cho khch hng ./.

??n v?i La Bodega, khch hng cn ???c t? v?n m?t cch ??y ??, r rng v? cc lo?i r??u v th?c ?n ?n km, ?i?u ny s? lm cho kh?u v? tr? nn hon h?o h?n.

H?m r??u La Bodega – Khi vang tr? thnh ngh? thu?t.